سبد خرید 0
سبد خرید
سبد خرید خالی است
فردآور
فردآور
فقط نمایش کالاهای موجود

AFP 60 test vidas

7394236 هزارتومان

خریدتعداد

CA125 30test vidas

5542687 هزارتومان

خریدتعداد

CA 19-9 30test vidas

5542687 هزارتومان

خریدتعداد

TPSA 60test vidas

7392243 هزارتومان

خریدتعداد

CA15-3 30test vidas

5542687 هزارتومان

خریدتعداد

FPSA 30test vidas

5542687 هزارتومان

خریدتعداد

HIV DUO ULTRA 60test

9151114 هزارتومان

خریدتعداد

PCT 60test vidas

54435334 هزارتومان

خریدتعداد

CEA 60test vidas

19851830 هزارتومان

خریدتعداد

NT_proBNP2 60test

61535596 هزارتومان

خریدتعداد

FT4 60test vidas

12237361 هزارتومان

خریدتعداد

Anti TPO 30test vidas

10413715 هزارتومان

خریدتعداد

Anti TG 30test vidas

10413715 هزارتومان

خریدتعداد

HS Troponin 60test

13453125 هزارتومان

خریدتعداد
فیلترها